VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY STAR-FIT

A

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ČLÁNEK I – ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) je úprava vzájemných práv a povinností mezi společností Star-fit, s.r.o., sídlem Bořetice 2, 691 08 Bořetice, IČO: 17253241 (dále jen „Provozovatel“) a fyzickou osobou, která byla akceptována ze strany Provozovatele, využívající Služby (dále jen „Klient“).

1.2 Službami poskytovanými Provozovatelem se všeobecně rozumí umožnění přístupu do prostor areálu Star-fit a k jeho vybavení za účelem cvičení – účastnění se skupinových lekcí.

1.3 Při registraci na webových stránkách www.star-fit.cz uzavírá Klient s Provozovatelem smlouvu o poskytování služeb (dále jako „smlouva“), která se řídí těmito VOP a ty se stávají nedílnou součástí smlouvy mezi Klientem a Provozovatelem.

1.4 Provozovatel si vyhrazuje právo aktualizovat, změnit nebo nahradit jakoukoli část těchto VOP, a to kdykoli. Změny oznámí na své webové stránce www.star-fit.cz. Je v zájmu Klienta pravidelně kontrolovat webovou stránku Provozovatele, protože poskytování Služeb Provozovatelem se vždy řídí VOP aktuálními v době poskytnutí Služby.

ČLÁNEK II – OBSAH A ROZSAH SLUŽEB

2.1 Základní poskytovanou Službou je vstup Klienta (příp. Klienta a jím doprovázenému dítěti) do prostor Star-fit za účelem skupinového cvičení a sportování. Tato služba umožňuje Klientovi a jemu doprovázenému dítěti, aby užívali pro cvičení a sportování v souladu s podmínkami běžného užívání a těmito VOP prostory Star-fit a prostory šatny a hygienických zařízení dle těchto VOP.

2.2 Doba trvání vstupu záleží na trvání konkrétního kurzu zakoupeného Klientem.

2.3 Po dobu trvání vstupu Klienta, má klient možnost umístit své dítě v prostoru k tomu určenému. Po dobu trvání vstupu Klienta však tento musí mít své dítě pod stálým dohledem a musí dbát, aby se jeho dítě pohybovalo pouze v tomto vymezeném prostoru. Provozovatel nepřebírá odpovědnost za takto umístěné dítě. 

2.3 Vstup je Provozovatel oprávněn kdykoli ukončit a požádat Klienta o opuštění prostor v případě, že Klient (příp. Klientem doprovázené dítě) poruší své povinnosti podle těchto VOP nebo nedodrží jiné pokyny Provozovatele, které slouží k ochraně zdraví a bezpečnosti Klientů a jimi doprovázených dětí v prostorech, nebo k předcházení škodám, přičemž v takovém případě Klient má povinnost uhradit náklady za vstup podle délky jeho trvání a nemá nárok na žádnou kompenzaci.

ČLÁNEK III – REGISTRACE

3.1 Pro využívání Služeb se před první úvodní hodinou objednaného kurzu Klient registruje prostřednictvím stránek www.star-fit.cz v kolonce ceník. Registrace je bezplatná. Po uhrazení celého kurzu bude Klient automaticky registrován na celé období objednaného kurzu.

3.2 Při registraci Klient schválí tyto VOP a seznámí se s jejich obsahem.

3.3 Při registraci na stránkách Provozovatele je Klient povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené Klientem při objednávání služeb jsou Provozovatelem považovány za správné.

ČLÁNEK IV – CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Kurz uhradí Klient předem na celou délku kurzu.

4.2 Přehled kurzů, jejich popis, délka trvání, cena a další informace jsou dostupné na webových stránkách Provozovatele www.star-fit.cz.

4.3 V případě, že se Klient bez udání důvodu a předchozí domluvě o možném nahrazení lekce na příslušnou lekci nedostaví, lekce propadá bez možnosti návratu uhrazené částky.

4.4 Všeobecně jsou lekce objednány a uhrazeny konkrétní osobou na její jméno. Po předchozí domluvě je možné jednotlivé vstupy na lekci přenést na jiného Klienta. 

4.5 Informace o platbě budou Klientovi doručeny na email uvedený při registraci.

4.6 Kurz lze platit jen převodem na účet. Doklad o uhrazení bude Klientovi předán osobně nebo zaslán v elektronické podobě na email.

ČLÁNEK V – STORNO PODMÍNKY K PLATBÁM ZA KURZY

5.1 V případě zrušení registrace ze strany Klienta si Provozovatel nárokuje příslušný storno poplatek:

zrušení registrace 25 dnů a více před začátkem kurzu – storno poplatek 10 % z ceny kurzu.
zrušení registrace 12 až 24 dnů před začátkem kurzu – storno poplatek 40 % z ceny kurzu.
zrušení registrace 6 až 12 dnů před začátkem kurzu – storno poplatek 70 % z ceny kurzu.
zrušení registrace 0 až 5 dnů, před začátkem kurzu – storno poplatek 100 % z ceny kurzu.
5.2 V případě, že Klient za sebe najde platícího náhradníka je zrušení registrace možné po předchozí dohodě s Provozovatelem provést bez storno poplatku.

5.3 Tento článek storno podmínek se nevztahuje na Provozovatel pořádané příměstské tábory, kdy případné storno podmínky jsou realizovány individuálně mezi Klientem a Provozovatelem.

ČLÁNEK VI – BEZPEČNOST A ZDRAVOTNÍ STAV KLIENTA

6.1 Klient prohlašuje, že se dopředu seznámil s obsahem příslušného kurzu a on sám, tak jím doprovázené dítě, je způsobilé se daného kurzu účastnit a není si vědom žádných omezení, indispozic či nemocí, které by jemu samému nebo jím doprovázenému dítěti bránily v účasti na daném kurzu.

6.2 Klient odpovídá sám za svůj zdravotní stav a za zdravotní stav doprovázeného dítěte a bere na vědomí, že Provozovatel nevyhodnocuje vhodnost cvičení s ohledem na jejich zdravotní stav. Před každým cvičením je Klient povinen zvážit aktuální zdravotní stav sebe a jím doprovázeného dítěte a tomu přizpůsobit cvičení, intenzitu a délku cvičení. Sportovní aktivity Klienta jsou realizovány zásadně na jeho vlastní odpovědnost a nebezpečí.

6.3 Provozovatel je oprávněn neposkytnout Službu nebo ukončit poskytování Služby Klientovi, resp. jím doprovázenému dítěti, jehož zdravotní stav se jeví jako rizikový a u kterého by poskytování Služby mohlo ohrozit jeho zdraví nebo zdraví jiných Klientů, a to bez náhrady poplatku za Službu, pokud již Službu začal poskytovat.

ČLÁNEK VII – PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

7.1 Každý Klient je povinen:

dodržovat provozní řád a tyto VOP
zachovávat čistotu a hygienu v prostorech, v případě zjištění jakéhokoli hygienického nedostatku informovat přítomného pracovníka nebo nedostatek nahlásit Provozovateli
dodržovat všechna protiepidemiologická opatření vztahující se na provoz Provozovatele
šetrně zacházet se zařízením prostor a nepoškozovat prostory a majetek Provozovatele nebo třetích osob v prostorech
po skončení cvičení uložit použité nářadí na místo k tomu určené a nevynášet toto nářadí z prostor
7.2 V prostorech Star-fit a na pozemcích příslušejících k budově je zakázáno kouřit
znečišťovat nebo ničit prostory a jejich vybavení
vnášet nebezpečné nebo hořlavé látky, zařízení nebo zbraně
porušovat bezpečnostní, hygienické a protiepidemiologické pokyny a pravidla Provozovatele
7.3 Osobám, které porušují tyto zákazy (vč. Klientem doprovázenému dítěti), je Provozovatel oprávněn nepovolit vstup nebo je požádat o okamžité opuštění jeho prostorů, přičemž není povinen za rezervované nebo uhrazené Služby poskytnout žádnou náhradu ani vrátit cenu Služeb.

7.4 Klient a jím doprovázené dítě jsou povinni se při využívání Služeb řídit pokyny Provozovatele, či jiných osob poskytujících Služby Klientům jménem Provozovatele, zejména pokynů týkajících se bezpečnosti, dodržování požárních či bezpečnostních předpisů a provozu Star-fit, přerušení, znemožnění či neumožnění výkonu jeho sportovních aktivit.

7.5 V případě, že Klient zjistí, že jeho zdravotní stav neumožňuje pokračování ve využívání služeb (např. nemoc, úraz, omezená pohyblivost, těhotenství apod.), nebo takovéto pokračování by mohlo ohrozit jeho zdravotní stav, je povinen toto okamžitě oznámit Provozovateli a ihned ukončit využívání služeb či ostatní sportovní aktivity. To samé platí v případě Klientem doprovázeného dítěte. Provozovatel není odpovědný za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které mohou Klientovi a jemu doprovázenému dítěti vzniknout v důsledku nedodržení tohoto postupu, či pokynů Provozovatele.

7.6 Provozovatel dále není odpovědný za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které si Klient a jím doprovázené dítě způsobí úmyslně, z nedbalosti, neopatrnosti, či přeceněním své fyzické kondice.

7.7 Klient je povinen ke cvičení využívat vhodné a přiměřené sportovní oblečení, čistou obuv s bílou podrážkou nebo kaučukovou podrážkou bez barev, vhodnou pro cvičení v interiéru.

7.8 Osoby, které v prostorech, na pozemcích u Star-fit nebo kdekoli v areálu Star-fit způsobí škodu Provozovateli, jinému Klientovi nebo třetí osobě, jsou povinny vznik této škody okamžitě nahlásit Provozovateli a tuto škodu nahradit.

7.9 Klient doprovázející dítě je povinen dbát toho, aby se jím doprovázené dítě řídilo těmito VOP.

ČLÁNEK VIII – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ VOP

8.1 Tyto VOP se řídí právními předpisy platnými v České republice, především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

8.2 Klient je povinen seznámit se s těmito VOP.

8.3 Klient je povinen oznámit Provozovateli jakoukoli změnu osobních a kontaktních údajů uvedených ve smlouvě, a to bez zbytečného odkladu poté, co k této změně došlo.

8.4 Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 4. 2023.

ČLÁNEK IX. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce byl jako fyzická osoba určena: Kateřina Stárková

9.1 Zpracování osobních údajů za účelem plnění smlouvy. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění našich povinností plynoucích ze smluv uzavřené mezi Klientem a Správcem. Za tímto účelem mohou být vaše osobní údaje zpřístupňovány dalším subjektům (zejména provozovatelům platebních systémů a osob propojených s Provozovatelem).

9.2 Zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení. Vaše osobní údaje zpracováváme také za účelem dalšího nabízení zboží a služeb prostřednictvím obchodních sdělení.

9.3. Zpracování osobních údajů na základě souhlasu. Na základě vašeho souhlasu udělovaného na dobu neurčitou zpracováváme vaše osobní údaje také za účelem:

9.3.1. vedení uživatelského účtu Klienta,

9.4. Rozsah zpracování osobních údajů. Osobními údaji, které zpracováváme, jsou:

9.5. jméno a příjmení,

9.6. datum narození,

9.7. rodné číslo,

9.8. adresa,

9.9. e-mailová adresa,

9.10. telefonní číslo,

9.11. fotografie, videa a zvukové záznamy za účelem marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích), prezentace na webu, prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.), prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

9.12. Nesouhlas se zpracováním osobních údajů. Kdykoli můžete vyjádřit svůj nesouhlas se zpracováním vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení, stejně jako můžete kdykoli odvolat svůj dřívější souhlas se zpracováním osobních údajů za jiným účelem.

9.13. Práva subjektu osobních údajů. Ohledně vašich osobních údajů máte dále právo:

9.13.1. žádat opravu nepřesných či neaktuálních osobních údajů,

9.13.2. žádat informace o zpracování vašich osobních údajů, za jejichž poskytnutí od vás můžeme žádat úhradu nezbytných nákladů,

9.13.3. žádat vysvětlení nebo nápravu v případě, že se domníváte, že provádíme zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem.

9.14. Použití cookies. Při používání našeho internetového obchodu může docházet k ukládání souborů cookies do vašeho zařízení. Jejich použití můžete kdykoli odmítnout nastavením vašeho zařízení příslušným způsobem.

9.15 Klient prohlašuje, že jsem si text tohoto souhlasu ve smyslu článku IX. pečlivě přečetl, obsahu rozumí a souhlasí s ním.

 

V Bořeticích dne 31. 3. 2023

Star-fit, s.r.o.